Amazon 1Button App 3

Amazon 1Button App 3

Amazon – Shareware – Android Windows
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Amazon 1Button ứng dụng là một chương trình mà cho phép bạn để có được các tính năng và ưu đãi đặc biệt. Bạn có thể xem so sánh giá cả và các mặt hàng có liên quan trong khi tìm kiếm và mua sắm trực tuyến, nhận được thông báo ngày giao dịch và bản ghi danh sách mong muốn của bạn. Bạn cũng có thể đồng bộ và đọc sách Kindle của bạn bất cứ nơi nào trực tuyến và ngoại tuyến.

Tổng quan

Amazon 1Button App là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Amazon.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.602 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Amazon 1Button App là 3, phát hành vào ngày 01/02/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/11/2013.

Amazon 1Button App đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

Người sử dụng của Amazon 1Button App đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Amazon 1Button App!

Cài đặt

người sử dụng 1.602 UpdateStar có Amazon 1Button App cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản